Informacinis pranešimas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE TAI, KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE SAVO PACIENTUS

UAB “Dantėja” Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB “Dantėja”

Mūsų įmonės kodas yra: 302308971

Mūsų adresas: Savanorių pr. 284A

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šio pranešimo 13 dalyje.

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs siekiate gauti iš Mūsų asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba Mes teikiame Jums asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. Jūs pageidaujate sudaryti su mumis asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį arba tapti tokios sutarties su mumis šalimi. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.725 str. pacientas visada yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties šalimi, nepriklausomai nuo tokios sutarties formos (tipiškai tokia sutartis įforminama paciento sutikimu (-ais) dėl asmens sveikatos priežiūros teikimo) ar paslaugų apmokėjimo būdo (per privalomąjį ar savanorišką sveikatos draudimą, darbdavį, kitą asmenį ar asmeniškai).

Taip pat, mes turime teisės aktų sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis ir/ar asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir pan.) (jei paslaugos teikiamos anonimiškai – identifikatorius);
 • Asmens tapatybės dokumento duomenys (išskyrus atvejus, kai paslaugos teikiamos anonimiškai);
 • Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
 • Bendri demografiniai duomenys (amžius, lytis ir pan.);
 • Duomenys apie giminystės ryšius (kai tai svarbu dėl įstatyminio paciento atstovo arba dėl medicininių paveldimumo klausimų);
 • Sveikatos duomenys, įskaitant duomenis apie sveikatos istoriją, teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tyrimus, jų rezultatus, diagnozes, epikrizes ir pan., kiek tai reikalinga paslaugų teikimui;
 • Kita informacija, reikalinga asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui (duomenys apie asmenį, apmokantį už suteiktas paslaugas, įvairios paslaugų teikimo sąlygos ir pan.).

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

Siekdami, kad už Jums suteiktas paslaugas apmokėtų Jūsų draudimo kompanija, darbdavys ar kitas trečiasis asmuo, sudaręs su Mumis sutartį ar apmokantis už paslaugas kitais įstatymų numatytais pagrindais, Jūs turėtumėte pateikti tokios draudimo kompanijos, darbdavio ar trečiojo asmens duomenis. Nepateikus tokių duomenų už paslaugas turėsite sumokėti savo lėšomis.

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?
 • Apmokėjimo už suteiktas paslaugas tikslais mes galime gauti informaciją apie Jus iš SODROS, Jūsų draudikų, trečiųjų asmenų, įsipareigojusių apmokėti už Jums suteiktas paslaugas;
 • Mes galime gauti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę ir sveikatos istoriją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių pacientu Jūs buvote.
 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti – sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (GDPR 6 str. 1 d. b p., 9 str. 2 d. h p.);
 • teisinėms prievolėms sveikatos priežiūros, mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.).
 1. Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

Mes renkame informaciją apie Jūsų sveikatą, kiek tai yra reikalinga saugioms ir kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (GDPR 6 str. 1 d. b p., 9 str. 2 d. h p.).

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms (SODRAI, teritorinėms ligonių kasoms ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • mūsų paslaugų teikėjams – buhalterinės apskaitos, marketingo, informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
 • mūsų tiekėjams, kai tai reikalinga siekiant suteikti Jums sveikatos priežiūros paslaugas (dantų technikams, laboratorijoms ir pan.);
 • Jūsų draudikams ir kitiems tretiesiems asmenims, kurie apmoka už Jums suteiktas paslaugas (jei už paslaugas atsiskaitote ne Jūs asmeniškai);
 • kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios teikia Jums asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Jūsų nurodytiems asmenims, kuriems Jūs davėte raštišką sutikimą gauti Jūsų duomenis;
 • Mūsų įmonės civilinę atsakomybę apdraudusioms kompanijoms, kai kyla ginčas dėl galimai padarytos žalos atlyginimo;
 • Mūsų įmonę audituojančioms ar patikrinimus atliekančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms.
 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro, o taip pat medicinos dokumentų saugojimo terminų, nustatytų teisės aktų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos ir kt.) arba galimo pareikšti ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris yra ilgesnis.

 1. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų atsakingą už duomenų apsaugą darbuotoją, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prieštaravimą Jūsų duomenų tvarkymui;
 • Pateikti prašymą apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
 1. Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų atsakingas už duomenų apsaugą darbuotojas gali Jums padėti. Su juo galite susisiekti el. pašto adresu dariusgl@gmail.com ar telefono numeriu 860090001.